Motiverende intervju (MI)

Motiverende intervju er en samarbeidende og målrettet kommunikasjonsstil med særlig fokus på endringssnakk med formål å styrke personens motivasjon for, og utvikling mot et definert mål, gjennom å hente frem og utforske personens egne grunner til endring, i en aksepterende atmosfære. (Miller og Rollnick, 2012)

Motiverende intervju (MI) som er altså en måte å kommunisere med andre på for å bidra til å hente frem indre motivasjon, utforske ambivalens og legge grunnlaget for endring og utvikling i menneskers liv. MI er «skapt» i helsevesenet og utfordringer knyttet til blant annet livsstil og avhengighet, men idéene er overførbare til all form for menneskelig samhandling.

Gjennom bruk av åpne spørsmål, refleksjoner, bekreftelser og oppsummeringer settes samtalepartneren i fokus og finner sin egne løsninger på utfordringene han/hun står ovenfor.

Kurs i MI

Vi arrangerer kurs og veiledning av enkeltpersoner eller grupper som ønsker å lære å bruke metoden eller elementer av den i jobb innen helse, sosialt arbeid, undervisning eller veiledning eller hvis du rett og slett vil gjøre folk rundt deg bedre! Vi legger vekt på at kursene skal være praksisnære og bruker tid underveis på å øve på hvordan en kan blir bedre på å hente frem den andres motivasjon og slippe frem ressursene som allerede er der.

Omfang på kursene kan være alt fra en kort introduksjon på en halv dag til mer omfattende opplegg over flere dager som også kan inkludere veiledning av grupper og enkeltpersoner. Hvert kurs tilpasses deltakernes arbeidssituasjon og fagbakgrunn. Pris avtales ut fra omfang og deltakere. Ta kontakt på 48 044 088 / havard@densjuendebolgen.no.

Videoen nedenfor viser hvordan MI kan brukes i møtet med en klient, i dette tilfellet knyttet til sinnemestring.

En sint mann from Håvard Engen on Vimeo.